Salgs- og leveringsbetingelser

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Standardbetingelser Bon Multiservice Storkøkken

Ikrafttrædelsesdato d. 1. januar 2021

Nedennævnte bestemmelser finder anvendelse for alle forhold, hvori Bon multiservice Storkøkken – herefter kaldet Bon Multiservice – er part, og kan kun fraviges ved skriftlig aftale. Dette er gældende uanset, hvad køber i ordre eller accept måtte have anført. Bon Multiservices eventuelle manglende reaktion på meddelelse fra køber kan ikke betragtes som afkald på bestemmelser i nærværende standardbetingelser.

1. Tilbud
Tilbud er gældende i 30 dage med mindre andet er anført. Tilbudsprisen er ekskl. merværdiafgift og eventuelle andre udgifter.

2. Annullering
Hel eller delvis annullering af ordrer accepteres kun efter aftale og mod betaling af påløbne
omkostninger.

3. Returvarer
Varer tages kun retur såfremt der indgået særskilt aftale herom, og reklamation berettiget. Varer i ubrugt, ubeskadiget og endnu i original emballage tages retur efter aftale, undtagelsesvis retur mod betaling af returomkostninger, herunder fragt, håndtering mv. efter gældende tarif. Der er INGEN fortrydelsesret, på varer som ikke fremkommer af vores sortiment (specielt bestilt)

3.1
Reservedele tages kun retur, såfremt der indgået særskilt aftale herom, senest 2 uger efter
modtagelsen, og i forbindelse med returnummer, der oplyses af vores salgsafdeling på tlf. 44847214
Reservedelene skal være i ubrugt, ubeskadiget og endnu i original emballage.
Returomkostningerne for alle retur varer herunder håndtering vil være 20 % af varens pris, dog min. 165 kr. og max. 575 kr. pr. ordre. Forsendelsen er altid for kundens regning.

4. Betaling
Med mindre andet er skriftligt aftalt, er betalingsbetingelserne netto kontant. Ved større leverancer og montering, det vil sige, hvor forventede slutsum overstiger 100.000 kr. er Bon multiservice berettiget til  månedlige a conto betalinger med udgangspunkt i kostprisen for de leverede maskiner, materialer, arbejdstid og lignende.

4.1
Ved forsinket betaling påregnes et rentetillæg på 2 % pr. påbegyndt måned, beregnet fra forfaldsdag, og indtil betaling sker.

4.2
Ved fremsendes af betalingspåmindelser påregnes et rykkergebyr på 150 kr. pr. betalingspåmindelse

 4.3
Ved betalingsmisligholdelse er Bon multiservice berettiget til at kræve Bon Multiservices omkostninger til inkasso ved advokat dækket fuldt ud og således ikke kun de ved Renteloven fastsatte maksimumstakster.

5 Ejendomsforbehold
Ejendomsretten til det solgte forbliver hos Bon Multiservice Storkøkken, indtil hele købesummen er betalt inkl. eventuelle renter og omkostninger. I tilfælde af købers misligholdelse kan Bon Multiservice Storkøkken tage det solgte tilbage i overensstemmelse med kreditkøbelovens bestemmelser herom.

6. Produktansvar og erstatning
Produktansvar dækker erstatningsansvar på personer eller ting forvoldt af produkter leveret af Bon Multiservice samt det hertil hørende tilbehør og ydelser.
Bon Multiservice Storkøkken fraskriver sig ansvar for indirekte tab og følgeskader, herunder – men ikke begrænset til – tabt fortjeneste, brugsret, driftstab, rentetab eller tab hidrørende fra driftsforstyrrelser.

7. Reklamationsret
Reklamationsretten omfatter kun produkter, som påviseligt er behæftet med væsentlige fejl eller mangler hidrørende fra mangelfuld udførelse eller anvendelse af dårlige materialer, som er leveret af Bon Multiservice Reklamationsretten gælder kun, såfremt produktet er forsvarligt opbevaret, og af køber er anvendt korrekt og til sædvanligt brug ifølge Bon Multiservices specifikationer. Bon Multiservice er ikke ansvarlig for mangler eller fejl, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering fortaget af køber, ændringer foretaget uden Bon Multiservices skriftlige samtykke, eller reparation, service eller vedligeholdelse, som enten er udført på mangelfuld måde eller som er udført hos en virksomhed, der ikke er anvist af Bon Multiservice Bon Multiservices reklamationsret dækker ikke pærer, tætningslister, glas, filtre, pakninger og justeringer.

7.1
Ved leverancer til byggerier, hvor AB 92 finder anvendelse, acceptere Bon Multiservice den udvidede ansvarsperiode i AB 92 §10, stk. 4, under forudsætning af, der mellem køber og Bon Multiservice indgås aftale om betalt service, således at Bon Multiservice servicerer køber i den udvidede ansvarsperiode, og at Bon Multiservice indkaldes til eftersyn i overensstemmelse med AB 92 §37-39. Bon Multiservice betinger sig tillige at være dækket af de af bygherren efter AB 92 §8 tegnede forsikringer.

7.2
Bon Multiservice Storkøkken yder  1 års reklamationsret på nyt storkøkkenudstyr  der er  bragt i omsætning af Bon Multiservice samt 3 måneders reklamationsret på reservedele.

7.3
Køber er forpligtiget til at undersøge produktet straks ved modtagelsen og senest 8 dage efter
modtagelsen at reklamere over enhver mangel. Overholder køber ikke de anførte frister, mister køber retten til at gøre manglen gældende. Ved levering med fragtmand, skal eventuelle skader ved varerne reklameres til fragtmanden, inden der kvitteres for modtagelsen af varerne. Når køber har kvitteret fragtbrevet overgår ansvaret og risikoen for varen til køber.

7.4
Bon Multiservice Storkøkken hæfter ikke for mangler og fejl vedbrugte varer, der ikke kan overdrages som nye. Disse overtages i den stand, hvori de er og forefindes med mindre andet er aftalt.

8. Force majeure
Bon Multiservice er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af Bon Multiservices forpligtelser, såfremt Bon Multiservice kan godtgøre at dette skyldes en hindring for Bon Multiservices kontrol såsom, men ikke begrænset til, krig, krigslignende situationer, brand, strejke, lockout, eksport – eller importforbud, embargo, forsinket eller mangelfuld levering af materialer fra underleverandører, produktionsstop, mangel på energi eller transportmuligheder. I så fald er Bon Multiservice berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til at hæve aftalen. Så snart hindringen er ophørt, er hver af parterne forpligtet ifølge aftalen, med mindre Bon Multiservice forinden har hævet denne. En hindring på mere end 3 måneder berettiger hver af parterne til at hæve aftalen.

9. Særlige betingelser

9.1 Levering
Forsendelse fra Bon Multiservice Storkøkken sker for købers risiko. Fragtfri levering  ved køb af isenkram  over 3.000 kr. ekskl. moms til brofaste øer – indenfor Danmarks grænser. Maskiner/rullende materiel ab dansk lager, Skovlunde Byvej 30 A skovlunde 2740.. Vi benytter GLS og Danske Fragtmænd til vores leverancer. De gebyrer der bliver pålagt Bon Multiservice vil blive videregivet i det omfang det er relevant. Vi pålægger ved palle leverancer 15 kr. i palleadministrationsgebyr.

9.2 Reparation og montering
Køber har overfor Bon Multiservice ansvaret for, at monteringen kan udføres under forhold, der er i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser om arbejdsmiljøet på monteringsstedet. Køber skal sørge for at bekoste nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Med mindre andet er aftalt, skal køber for egen regning og på fagmæssig vis forberede arbejdet, således det forberedende arbejde er afsluttet før Bon Multiservices montør kommer til monteringsstedet. Fundamenter og andre underlag skal være klar til at bære den belastning, der er brug for.

10. Fortrydelsesret
Bon Multiservice Storkøkken yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag køber modtager sine varer. Fortryder køber sit køb skal Bon Multiservice underrettes herom senest 14 dage efter modtagelsen af varerne. Køber har pligt til at returnere varen i samme stand og mængde, som den er modtaget samt i ubeskadiget original emballage. Køber skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med returneringen af varen. Kopi af faktura bedes vedlagt.

11. Tegninger og beskrivelser
Alle tegninger, dokumentationsmateriale og beskrivelser af produktet, uanset om dette er produceret af Bon Multiservice eller andre, der er overgivet til køber i forbindelse med tilbud, levering eller på anden måde, forbliver Bon Multiservices ejendom. Materialet må ikke uden Bon Multiservices forudgående skriftlige samtykke anvendes af køber til andet end installation, drift og vedligeholdelse af produktet og må ikke kopieres eller overdrages til tredjemand. Materialet skal, hvis der ikke indgås aftale om levering af produktet, returneres til Bon Multiservice.

12. Produktinformation
De tekniske specifikationer og andre opgivne mål i katalogmateriale er af vejledende karakter, og Bon Multiservice påtager sig intet ansvar for fejl i dette materiale. Alle oplysninger og data, som findes i dette materiale, herunder prislister, er kun bindende i det omfang, dette udtrykkeligt er aftalt mellem parterne.

Professionelle løsninger

Godkendte produkter

Mange års erfaring